لحظه رکوردشکنی کیانوش رستمی

– وزنه بردار دسته 14 کیلوگرم ایران با مهار وزنه 779 کیلوگرمی رکورد دو ضرب و مجموع جهان را شکست..

لحظه رکوردشکنی کیانوش رستمی
لحظه رکوردشکنی کیانوش رستمی - Mortaza7khat

وزنه بردار دسته 14 کیلوگرم ایران با مهار وزنه 779 کیلوگرمی رکورد دو ضرب و مجموع جهان را شکست

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: